Indkaldelse til generalforsamling for 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2019 på Sønderborghus den 29. januar 2020 kl. 19.

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 22. januar 2020.

 

Husk at indbetale kontingent for at være stemmeberettiget på generalforsamlingen.

 

 

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Godkendelse af regnskab
 6. Kontingentfastsættelse
 7. Valg til kulturnatsudvalg 
 8.     Indkomne forslag
  • Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen drøfter, hvordan foreningens 10 års jubilæum skal fejres.
 1.     Valg til bestyrelsen ifølge vedtægter
  • valg af to, henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer

      I år er to medlemmer på valg;

Dorthe Magnusson.: Modtager genvalg

Thea Augustenborg: Modtager ikke genvalg.

  • valg af suppleant
  • valg af revisor
 1.      Eventuelt

Referat af generalforsamling for 2018

TANGO SØNDERBORG

GENERALFORSAMLING FOR 2018 afholdt den 30. januar 2019 på Sønderborghus.

REFERAT:

1. Valg af dirigent: Lis Augustenborg valgt.
2. Dagsorden godkendt. Generalforsamling er indkaldt korrekt.
3. Valg af referent:Torben Mathiesen valgt.
4. Bestyrelsens beretning:
Formanden gjorde rede for aktiviterterne i foreningen i 2018 og nævner workshop med Linus og Camilla, undervisning i foråret ved Kenneth og Thea. Undervisning ved Jens Christian fra maj og året ud, en sommerafslutning 27.6 igen i godt vejr, som traditionen jo er, Kulturnatten blev nævnt ( med den bemærkning at visse ting må ændres til 2019).
Særlig succesfuldt nævnes gennemførelsen af hvervekampagnen med 3 gratis prøveaftner til nye dansere, der har resulteret i oprettelsen af et begynderhold.
Sidst i september inviterede Sønderborghus til tangokoncert, hvor flere af foreningens medlemmer mødte op - efter koncerten en milonga.
Senere på efteråret igen WS med Linus og Camilla med milonga og hygge fredag aften (med tak til dem der lagde lokaler til) og dagen efter undervisning på Dybbølskolen.
I december afholdtes den traditionsrige juleafslutning (nu med spredte nissehuer). Ikke mindst har Dorthe M. fået foreningens Facebook side til at køre rigtig godt. Et dejligt år med mange og gode aktivteter.

Forsamlingen havde få opbakkende kommentarer med opfordringer til mere af det samme i 2019. Beretningen godkendtes.

5. Godkendelse af regnskab: kassereren fremlagde årets regnskab (se bilag). Nogle aktiviteter har givet underskud, et arrangement fik dækket noget af underskuddet ved et kommunalt tilskud.
Der blev fra forsamlingen opfordret til igen at søge tilskud i det omfang som bestyrelsen finder det muligt.

Regnskabet blev godkendt.

6. Kontingentfastsættelse for 2019: sat uændret til kr.100.- pr.medlem.

7. Indkomne forslag:

a) bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægterne således at §1, stk.1 fremover lyder: “Foreningens navn: Tango Sønderborg

Foreningens cvr.nr.: 39887142
Hjemstedskommune: Sønderborg
Foreningens adresse: Den til enhver tid siddende formands adresse.
Foreningens hjemmeside: www.tangosonderborg.dk"
Forslaget vedtaget og dermed gældende fra næste generalforsamling.
b) Bestyrelsen ønsker at forsamlingen tager stilling til foreningens eventuelle deltagelse i Kulturnatten 2019 og givet en postiv indstilling - at forsamlingen da nedsætter et udvalg. Forslaget vedtaget og Kulturnatsudvalget blev: Peter, Anne, Atle, Britta, Per og muligvis Jimmy.

8. Valg til bestyrelsen:
1) Per, Dorte og Torben er på valg. Kun Per genopstiller.

Valgt blev Per, Anne og Atle.
2) Valg af suppleant: valgt blev Morten. 3) Valg af revisor: Thomas blev valgt.

9. Evt: - man drøftede en gentagelse af hvervekampagnen med 3 gratis introduktionsaftener, men udfordringen er at kunne tilbyde undervisning på flere niveauer. Kan vi rumme at have 3 hold ? hvad mener JC mon ? erfaringen er at 12 par er max pr hold, det er godt med gen- tagelser med practica ind mellem undervisningsaftener, nogle steder differentierer man sværhedgraden i løbet af en lektion, det har været fint at øvede møder op for at hjælpe nye dansere, bestyrelsen opfordres til at drømte mulighederne med JC. Kan practica struktureres lidt med opfølgning på undervisning ?

Man vil også gerne have fortalt Tangoens historie igen ved Lis eller Thea.

Referent: Torben Mathiesen.