Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Hermed indkaldels til den årlige ordinære generalforsamling, jf. vedtægternes § 7, stk. 2.

Generalforsamlingen afholdes den 31. januar 2018 fra 19-21 på Knøs Gård, 6470 Sydals.

 1.     Valg af dirigent
 2.     Godkendelse af dagsorden
 3.     Valg af referent
 4.     Bestyrelsens beretning
 5.     Godkendelse af regnskab
 6.     Kontingentfastsættelse
 7.     Indkomne forslag
  1. Bestyrelsen foreslår en drøftelses af, hvorledes begynderundervisning i 2018 kan håndteres.
 8.     Valg til bestyrelsen ifølge vedtægter
  1. valg af to, henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer
   1. På valg i år er HC og Thea. Begge modtager ikke genvalg.
  2. valg af suppleant
  3. valg af revisor

     9.       Eventuelt

Generalforsamling 2017

Referat af den årlige generalforsamling i tangoforeningen

                                       LA CUNITA           250117

Formanden skred straks til at få den forsamlede forsamling på 20 dansere til at vælge Lis Augustenborg som dirigent.

pkt. 1: Lis fortsatte i al hast med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

pkt 2: Dagsordenen blev uden videre besvær godkendt.

pkt 3: Til referent valgtes Torben Mathiesen.

pkt 4: Formand Thea aflagde en dejlig beretning om årets gang og foreningens aktiviteter:

Først en tak til bestyrelsen for det gode samarbejde. Bestyrelsen nikkede og samtykkede.

Og så en tak til Malene for design af nyt logo og af foldere og plakat, som blev brugt i kulturnatten.

Thea ytrede sin begejstring for Kenneths undervisning og takkede ham ligeledes for arrangementet i byens biograf, hvor vi så filmen Un Tango Màs. Thea takkede også for det tidvise gode opmøde til hendes instruktioner i den svære grundteknik, som hun mener at selv godt øvede ikke kan få nok af. Det lød som en opfordring til nogen.

En dejlig sommeraften, beskrev Thea, mødte næsten 30 dansere op til en milonga i det fri - på havnefronten i Sønderborg - med efterfølgende indtagelse af pizza mv. i Torvehallen - hyggeligt og styrkende for foreningens sammenhold og gode moral.

Kulturnatten var en stor succes, mange kiggede forbi, medlemmerne hyggede sig - nogle til over midnat i selskab med tangodansere, der var kommet helt fra Hamborg. 

Sønderborghus gentog deres venlige gestus ved igen at arrangere en koncert med et tangoorkester - også den forudgående fællesspisning på Bella Italia var en succes.

Formanden fortalte, at La Cunita i det gode lokalsamarbejdes ånd har meldt sig ind i IHS støtteforening for blot 100,- kr pr. år.

Fra februar byder foreningen velkommen til Mette som vores næste underviser. Mette er kendt som datter af formanden for tangoforeningen i Haderslev og for i mange år at have undervist på IHS’ tangokurser.

I april arrangeres der en workshop med Camilla og Linus - hvilket forventes at blive en stor oplevelse. I hvert fald er der beretninger om deres kunnen og fremkommelige væremåde både fra ind- og udland.

 

Af kommentarer til beretningen var få:

•Anne takkede bestyrelsen for arbejdet og Thea for den inspirerende grundteknik. Bestyrelsen incl Thea så glade ud for det.

Forsamlingen klappede herefter taktfast og dirigenten tillod sig at tage det som udtryk for at forsamlingen godkendte beretningen  - uden protester.

Pkt 5: Regnskabets time.

Foreningens regnemester fremlagde en oversigt over foreningens indtægter og udgifter i 2016: Der var kommet 46.251,00 kr. ind og der var brugt 37.467,20 kr- mest til undervisning nemlig 30.000,-kr.

Således et overskud i 2016 på 8.783,80 kr.

Da vi er heldige pr. 31.12.16 at have 24.429,90 kr på banken og 260,00 i cigarkassen besad foreningen til nytår en formue på 24.689,90.

Så er der lidt at stå imod med i 2017.

Foreningens valgte revisor har skrevet sit navn under regnskabet uden skrappe kommentarer.

Det fik forsamlingen til at godkende regnskabet.  Kassereren takkede skyldigst.

pkt 6: Kontingent for 2018 blev uændret fastsat til 100,00 kr pr. person.

Pkt 7: Nedsættelse af kulturnatsarbejdsgruppe. Da mange var så glade for det arbejde gruppen udførte i 16 lod Kenneth, Dorte og HC (via fuldmagt gennem Thea, da HC ikke var tilstede) overtale til at fortsætte i år. De lod til at ville prøve at få Peter med igen. 

Hvis gruppen mangler arbejdskraft kan de udpege nogle frivillige.

Per og Torben skyndte sig at melde sig som hjælpere på selve kulturnatten.

Thea opfordrede forsigtigt til at musikken i år måske nok skulle være mere klassisk argentinsk, så de tiltrukne publikummer bedre kan forudse/høre hvad de går ind til.

Pkt 8: Indkomne forslag:

Bestyrelsen har sendt et forslag om, at der arrangeres en flash-mob i Borgen som reklame for tangoens fremme og som optakt til efterårssæsonen - fulgt op af en drop-in tango. Det syntes de forsamlede var en god ide og bestyrelsen arbejder videre med sagen og håber at ikke kun bestyrelsen så møder op.

Ikke-indkomne forslag: Bestyrelsen opfordres til, at der ved næste tangokoncert på Sønderborghus gives en introduktion om koncertens forløb.

Pkt 9: Valg til bestyrelsen.

På valg er Christel, Per og Torben - de genopstiller og genvalgtes uden kampvalg.

HC og Thea er ikke på valg - så de fortsætter.

Dorte C. blev valgt som suppleant.

Lis A. valgt som revisor.

Pkt 10. evt. Her drøftedes foreningens eventuelle aktiviteter i det fremmede. Kenneth efterspurgte en gentagelse af den succesfyldte tur til Berlin for et par år siden. Andre kunne tænke sig København, Hamburg mv. feks Kalvø. Det blev bemærket, at det måske kunne skabe mere tilslutning til ekskursioner hvis de ikke blev bundet op på work-shops. 

Nogle forslog sågar at man jo bare kunne fylde en bil op og tage afsted derudaf. Ingen vil holde dem tibage.

Den efterhånden spredte og løsslupne forsamling bakkede op om de gode tanker. Kommer man på flere tanker kan man sende dem til Thea.

Bent spurgte om andre foreninger er inviteret til workshoppen med Camilla og Linus - Haderslev bliver inviteret.

Herefter takkede ordstyreren for god ro og orden - og forsamlingen opløste sig helt.