Referat af generalforsamling for 2017

TANGO FORENINGEN LA CUNITA SØNDERBORG

 

GENERALFORSAMLING FOR 2017 afholdt den 310118 på Knøs Gaard, Høruphav.

 

Først sang vi en sang: Spurven sidder stum bag kvist. Kenneth spillede på klaver. Det lød pænt.

 

Dagsorden og referat:

 

  1. Valg af dirigent: Lis Augustenborg valgt med applaus.

 

  1. Godkendelse af dagsorden: godkendt af forsamlingen.

 

  1. valg af referent: Torben Mathiesen valgt.

 

  1. Bestyrelsens beretning.

Formand Thea aflagde beretning: Og beskriver året der gik som et brag af et år. Mette og Simons undervisning i foråret var stor succes. Kenneth fulgte let haltende op og afsluttede første sæson. Og semesteret rundedes af med tango på kajen foran Theas lejlighed med begejstrede tilskuere på alle altaner. De håber på gensyn i 2018. Foreningen smæskede sig efterfølgende i Torvehallens pizzaer.

Efterårssemesteret startede med en flashmob i Borgen. Desværre var opmødet af dansere ikke svarende til tilsagnet - men vi blev set og man hyggede sig. Der blev optaget en video som kan se på Borgens hjemmeside.

Vi deltog igen i Kulturnatten - og fik kommunen til at ordne gulvet i Rådhushallen så det var dansebart hele natten.

Efterårets undervisning stod igen ud med Kenneth som fordanser - helt til jul. Dog var der i mellemtiden igen tangokoncert på Sønderborghus med pænt fremmøde.

Vi fik Linus og Camilla til at tage helt fra Købengavn for at give foreningen en workshop på Statsskolen - stor inspiration, hvor vi lærte mere om kontakt og det at danse med ryggen… og udsigt til gentagelse - (som blev afholdt i januar 18.)

Workshoppen blev afsluttet med middag og bal på Ib Rehne Cairo.

Formanden takket for året og folket klappede.

Medlemmer kommenterede at Linus og Camillas tilgang til tango er ganske særlig og noget vi bør tage til os.

Forsamlingen godkendte dermed beretningen.

 

5. Godkendelse af regnskab: Kasserer Torben Mathiesen forelagde de økonomiske realiteter og forklarede at foreningen har en sund økonomi med grundlag for initiativer og aktiviteter i kommende år. Der har været indtægter på kr. 49.310,- og udgifter for kr 43.730,30. Dermed et overskud i 2017 på kr. 5.579,70.

Pr. 311217 besidder foreningen en formue på bank og i kasse på stort kr. 30.269,60.

Forsamlingen godkendte regnskabet.

 

6. Kontingentfastsættelse: uændret kr. 100,- pr år.

 

7. Drøftelse af indkomne forslag.

Bestyrelsen ønsker en drøftelse af, hvorledes begynderundervisning kan håndteres i 2018.

Thea mente at det er vigtigt med nye medlemmer og at der skal være tilbud til unge.

Per mente practica skal gøre mere attraktiv for nye, at et begynderhold kræver mindst 5 par.

Karen Margrethe: giv et gratis tilbud over 3 gange og en tangofest oveni, der skal reklameres og vi må motivere nye dansere.

Torben: støtter op om at der skal være billigere at starte og at prøve tango.

Thea: Practica skal fortsat være noget for øvede også.

Kenneth: drop in nok ikke en god ide. Hvis alle medlemmer forsøgte/forpligter sig på at finde et nyt par til en prøvegang bliver nogle ved. 5 par på et begynderhold vil være fint. Vigtigt at motivere mændene.

Karen M: Og vi skal undgå en kødrand af øvede dansere der glor på de nye.

Kenneth: Tango er en dans med sko på. Det skal være sjovt og sælges som en dans.

HC: De nye skal føle sig som en af flere nybegyndere, en annoncering i Ugeavisen foreslåes.

Lis A: og i SønderborgNyt.

Thea: Hjemmesiden og Facebook ses - vi kan få mulighed for at tilbyde tilflyttere rabat.

Christel: Der skal reklameres på uddannelsesstederne.

Lis A: Opfordrer bestyrelsen til at rykke på en indsats for at skaffe nye dansere.

Kenneth: IHS kan muligvis tilbyde lokaler.

 

8: Valg til bestyrelsen:

Thea Augustenborg genopstillede: valgt. Dorthe Magnussen: nyvalgt.

Per Elmtrup: ikke på valg. Dorte Christensen: ikke på valg (indtrådt som suppleant for Christel.) Torben Mathiesen: ikke på valg.

Suppleant: HC Dall valgt.

Revisor: Lis Augustenborg.

 

Så sang vi I sner står urt og busk i skjul. Det lød også godt.

 

Evt:

Kenneth hylder Thea for hendes hjælp ved undervisningen. Det koster ham en god flaske portvin.

Fortæller at knæet knirker og måske opereres igen.

Propaganderer for at der skal gøre en indsats for at tango slår igennem i provinserne.

 

Torben siger stort tak til Thea for hendes indsats som formand. Overrækker en lille gave og opfordrer til fortsættelse.

Torben snakker igen om ideer omkring Workshops. Toges til efterretning.

 

Karen Margrethe giver udtryk for sin glæde over at vi er dem vi er - og mener at flere vil komme tilbage igen. Roser Kenneths indsats - skaber korpsånd, humor og udvikling af tango.

 

Per plæderer for at samarbejde med Aabenraa Tangoforeningen forsøges genstartet. Referer til at HC har kontaktet to undervisere fra Flensborg, kendt i Aabenraa som gode undervisere.

HC mener at Ginta og Jürgen fra Flensborg er populære undervisere.

 

Lis: orker ikke undervisning på udenlandske sprog - vil hellere at vi satser på flere workshop med Linus og Camilla.

 

Torben mener også at vi skal undersøge om vi kan få mere af Linus og Camilla og også udbyde pladser til udenbys dansere.

 

Kenneth nævner at Martin også kunne være et bud - vil prøve at høre ham ad.

 

Per mener at vi skal have en til at bestyre Facebook siden - Dorthe M melder sig straks.

 

Lis A. mener at bestyrelsen må være forsigtige med at planlægge for mange Work shops.

 

Forsamlingen sluttede med at synge Sneflokke kommer vrimlende.

 

Referent: Torben Mathiesen

 

 

 

Generalforsamling for 2016

Referat af den årlige generalforsamling i tangoforeningen

                                       LA CUNITA           250117

Formanden skred straks til at få den forsamlede forsamling på 20 dansere til at vælge Lis Augustenborg som dirigent.

pkt. 1: Lis fortsatte i al hast med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

pkt 2: Dagsordenen blev uden videre besvær godkendt.

pkt 3: Til referent valgtes Torben Mathiesen.

pkt 4: Formand Thea aflagde en dejlig beretning om årets gang og foreningens aktiviteter:

Først en tak til bestyrelsen for det gode samarbejde. Bestyrelsen nikkede og samtykkede.

Og så en tak til Malene for design af nyt logo og af foldere og plakat, som blev brugt i kulturnatten.

Thea ytrede sin begejstring for Kenneths undervisning og takkede ham ligeledes for arrangementet i byens biograf, hvor vi så filmen Un Tango Màs. Thea takkede også for det tidvise gode opmøde til hendes instruktioner i den svære grundteknik, som hun mener at selv godt øvede ikke kan få nok af. Det lød som en opfordring til nogen.

En dejlig sommeraften, beskrev Thea, mødte næsten 30 dansere op til en milonga i det fri - på havnefronten i Sønderborg - med efterfølgende indtagelse af pizza mv. i Torvehallen - hyggeligt og styrkende for foreningens sammenhold og gode moral.

Kulturnatten var en stor succes, mange kiggede forbi, medlemmerne hyggede sig - nogle til over midnat i selskab med tangodansere, der var kommet helt fra Hamborg. 

Sønderborghus gentog deres venlige gestus ved igen at arrangere en koncert med et tangoorkester - også den forudgående fællesspisning på Bella Italia var en succes.

Formanden fortalte, at La Cunita i det gode lokalsamarbejdes ånd har meldt sig ind i IHS støtteforening for blot 100,- kr pr. år.

Fra februar byder foreningen velkommen til Mette som vores næste underviser. Mette er kendt som datter af formanden for tangoforeningen i Haderslev og for i mange år at have undervist på IHS’ tangokurser.

I april arrangeres der en workshop med Camilla og Linus - hvilket forventes at blive en stor oplevelse. I hvert fald er der beretninger om deres kunnen og fremkommelige væremåde både fra ind- og udland.

 

Af kommentarer til beretningen var få:

•Anne takkede bestyrelsen for arbejdet og Thea for den inspirerende grundteknik. Bestyrelsen incl Thea så glade ud for det.

Forsamlingen klappede herefter taktfast og dirigenten tillod sig at tage det som udtryk for at forsamlingen godkendte beretningen  - uden protester.

Pkt 5: Regnskabets time.

Foreningens regnemester fremlagde en oversigt over foreningens indtægter og udgifter i 2016: Der var kommet 46.251,00 kr. ind og der var brugt 37.467,20 kr- mest til undervisning nemlig 30.000,-kr.

Således et overskud i 2016 på 8.783,80 kr.

Da vi er heldige pr. 31.12.16 at have 24.429,90 kr på banken og 260,00 i cigarkassen besad foreningen til nytår en formue på 24.689,90.

Så er der lidt at stå imod med i 2017.

Foreningens valgte revisor har skrevet sit navn under regnskabet uden skrappe kommentarer.

Det fik forsamlingen til at godkende regnskabet.  Kassereren takkede skyldigst.

pkt 6: Kontingent for 2018 blev uændret fastsat til 100,00 kr pr. person.

Pkt 7: Nedsættelse af kulturnatsarbejdsgruppe. Da mange var så glade for det arbejde gruppen udførte i 16 lod Kenneth, Dorte og HC (via fuldmagt gennem Thea, da HC ikke var tilstede) overtale til at fortsætte i år. De lod til at ville prøve at få Peter med igen. 

Hvis gruppen mangler arbejdskraft kan de udpege nogle frivillige.

Per og Torben skyndte sig at melde sig som hjælpere på selve kulturnatten.

Thea opfordrede forsigtigt til at musikken i år måske nok skulle være mere klassisk argentinsk, så de tiltrukne publikummer bedre kan forudse/høre hvad de går ind til.

Pkt 8: Indkomne forslag:

Bestyrelsen har sendt et forslag om, at der arrangeres en flash-mob i Borgen som reklame for tangoens fremme og som optakt til efterårssæsonen - fulgt op af en drop-in tango. Det syntes de forsamlede var en god ide og bestyrelsen arbejder videre med sagen og håber at ikke kun bestyrelsen så møder op.

Ikke-indkomne forslag: Bestyrelsen opfordres til, at der ved næste tangokoncert på Sønderborghus gives en introduktion om koncertens forløb.

Pkt 9: Valg til bestyrelsen.

På valg er Christel, Per og Torben - de genopstiller og genvalgtes uden kampvalg.

HC og Thea er ikke på valg - så de fortsætter.

Dorte C. blev valgt som suppleant.

Lis A. valgt som revisor.

Pkt 10. evt. Her drøftedes foreningens eventuelle aktiviteter i det fremmede. Kenneth efterspurgte en gentagelse af den succesfyldte tur til Berlin for et par år siden. Andre kunne tænke sig København, Hamburg mv. feks Kalvø. Det blev bemærket, at det måske kunne skabe mere tilslutning til ekskursioner hvis de ikke blev bundet op på work-shops. 

Nogle forslog sågar at man jo bare kunne fylde en bil op og tage afsted derudaf. Ingen vil holde dem tibage.

Den efterhånden spredte og løsslupne forsamling bakkede op om de gode tanker. Kommer man på flere tanker kan man sende dem til Thea.

Bent spurgte om andre foreninger er inviteret til workshoppen med Camilla og Linus - Haderslev bliver inviteret.

Herefter takkede ordstyreren for god ro og orden - og forsamlingen opløste sig helt.