Generalforsamling 2017

Referat af den årlige generalforsamling i tangoforeningen

                                       LA CUNITA           250117

Formanden skred straks til at få den forsamlede forsamling på 20 dansere til at vælge Lis Augustenborg som dirigent.

pkt. 1: Lis fortsatte i al hast med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

pkt 2: Dagsordenen blev uden videre besvær godkendt.

pkt 3: Til referent valgtes Torben Mathiesen.

pkt 4: Formand Thea aflagde en dejlig beretning om årets gang og foreningens aktiviteter:

Først en tak til bestyrelsen for det gode samarbejde. Bestyrelsen nikkede og samtykkede.

Og så en tak til Malene for design af nyt logo og af foldere og plakat, som blev brugt i kulturnatten.

Thea ytrede sin begejstring for Kenneths undervisning og takkede ham ligeledes for arrangementet i byens biograf, hvor vi så filmen Un Tango Màs. Thea takkede også for det tidvise gode opmøde til hendes instruktioner i den svære grundteknik, som hun mener at selv godt øvede ikke kan få nok af. Det lød som en opfordring til nogen.

En dejlig sommeraften, beskrev Thea, mødte næsten 30 dansere op til en milonga i det fri - på havnefronten i Sønderborg - med efterfølgende indtagelse af pizza mv. i Torvehallen - hyggeligt og styrkende for foreningens sammenhold og gode moral.

Kulturnatten var en stor succes, mange kiggede forbi, medlemmerne hyggede sig - nogle til over midnat i selskab med tangodansere, der var kommet helt fra Hamborg. 

Sønderborghus gentog deres venlige gestus ved igen at arrangere en koncert med et tangoorkester - også den forudgående fællesspisning på Bella Italia var en succes.

Formanden fortalte, at La Cunita i det gode lokalsamarbejdes ånd har meldt sig ind i IHS støtteforening for blot 100,- kr pr. år.

Fra februar byder foreningen velkommen til Mette som vores næste underviser. Mette er kendt som datter af formanden for tangoforeningen i Haderslev og for i mange år at have undervist på IHS’ tangokurser.

I april arrangeres der en workshop med Camilla og Linus - hvilket forventes at blive en stor oplevelse. I hvert fald er der beretninger om deres kunnen og fremkommelige væremåde både fra ind- og udland.

 

Af kommentarer til beretningen var få:

•Anne takkede bestyrelsen for arbejdet og Thea for den inspirerende grundteknik. Bestyrelsen incl Thea så glade ud for det.

Forsamlingen klappede herefter taktfast og dirigenten tillod sig at tage det som udtryk for at forsamlingen godkendte beretningen  - uden protester.

Pkt 5: Regnskabets time.

Foreningens regnemester fremlagde en oversigt over foreningens indtægter og udgifter i 2016: Der var kommet 46.251,00 kr. ind og der var brugt 37.467,20 kr- mest til undervisning nemlig 30.000,-kr.

Således et overskud i 2016 på 8.783,80 kr.

Da vi er heldige pr. 31.12.16 at have 24.429,90 kr på banken og 260,00 i cigarkassen besad foreningen til nytår en formue på 24.689,90.

Så er der lidt at stå imod med i 2017.

Foreningens valgte revisor har skrevet sit navn under regnskabet uden skrappe kommentarer.

Det fik forsamlingen til at godkende regnskabet.  Kassereren takkede skyldigst.

pkt 6: Kontingent for 2018 blev uændret fastsat til 100,00 kr pr. person.

Pkt 7: Nedsættelse af kulturnatsarbejdsgruppe. Da mange var så glade for det arbejde gruppen udførte i 16 lod Kenneth, Dorte og HC (via fuldmagt gennem Thea, da HC ikke var tilstede) overtale til at fortsætte i år. De lod til at ville prøve at få Peter med igen. 

Hvis gruppen mangler arbejdskraft kan de udpege nogle frivillige.

Per og Torben skyndte sig at melde sig som hjælpere på selve kulturnatten.

Thea opfordrede forsigtigt til at musikken i år måske nok skulle være mere klassisk argentinsk, så de tiltrukne publikummer bedre kan forudse/høre hvad de går ind til.

Pkt 8: Indkomne forslag:

Bestyrelsen har sendt et forslag om, at der arrangeres en flash-mob i Borgen som reklame for tangoens fremme og som optakt til efterårssæsonen - fulgt op af en drop-in tango. Det syntes de forsamlede var en god ide og bestyrelsen arbejder videre med sagen og håber at ikke kun bestyrelsen så møder op.

Ikke-indkomne forslag: Bestyrelsen opfordres til, at der ved næste tangokoncert på Sønderborghus gives en introduktion om koncertens forløb.

Pkt 9: Valg til bestyrelsen.

På valg er Christel, Per og Torben - de genopstiller og genvalgtes uden kampvalg.

HC og Thea er ikke på valg - så de fortsætter.

Dorte C. blev valgt som suppleant.

Lis A. valgt som revisor.

Pkt 10. evt. Her drøftedes foreningens eventuelle aktiviteter i det fremmede. Kenneth efterspurgte en gentagelse af den succesfyldte tur til Berlin for et par år siden. Andre kunne tænke sig København, Hamburg mv. feks Kalvø. Det blev bemærket, at det måske kunne skabe mere tilslutning til ekskursioner hvis de ikke blev bundet op på work-shops. 

Nogle forslog sågar at man jo bare kunne fylde en bil op og tage afsted derudaf. Ingen vil holde dem tibage.

Den efterhånden spredte og løsslupne forsamling bakkede op om de gode tanker. Kommer man på flere tanker kan man sende dem til Thea.

Bent spurgte om andre foreninger er inviteret til workshoppen med Camilla og Linus - Haderslev bliver inviteret.

Herefter takkede ordstyreren for god ro og orden - og forsamlingen opløste sig helt.

Generalforsamling 2016

Generalforsamling i La Cunita

Den 10.2.2016 kl. 19:00 i Knøs Gård, Vestervej 1, Hørup 6470 Sydals

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Godkendelse af dagsorden

 3. Valg af referent

 4. Bestyrelsens beretning

 5. Godkendelse af regnskab

 6. Kontingentfastsættelse

 7. Nedsættelse af kulturnatsudvalg

 8. Indkomne forslag

 9. Valg til bestyrelsen ifølge vedtægter

  1. 2 bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode:

   På  valg fra den siddende bestyrelse er:

   Thea Augustenborg (genopstiller)

   Lis Augustenborg (genopstiller ikke)

  2. valg af suppleant

  3. valg af revisor

 10. Eventuelt

   

   

  Referat:

  Ad 1. Valg af dirigent:

  Bjarne blev valgt som dirigent.

   

  Det blev konstateret, at generalforsamlingen blev rettidigt indkaldt. Alle fremmødte var stemmeberettigede.

   

  Ad 2. Godkendelse af dagsorden:

  Dagsordenen blev godkendt.

   

  Ad 3. Valg af referent:

  Thea blev valgt som referent.

   

  Ad 4. Bestyrelsens beretning

  Bestyrelsens arbejde blev påskønnet. Derudover blev Malene A.s arbejde med logo påskønnet.

   

  Forårssæsonen forløb uden de store begivenheder. Det nedsatte kulturnatsudvalg gik i gang med forberedelserne til det store arrangement i august. Vores forårsmilonga på Knøs Gård fik god tilslutning. Der blev ligeledes holdt Drop In 5 gange med god tilslutning. Marion og Lukas fortsatte med undervisning for øvede. Også her var der god tilslutning.

   

  Efterårssæsonen startede med et kanon arrangement til kulturnatten. Rådhushallen tiltrak mange nysgerrige, der gerne ville danse med og aftenen var en stor succes. Tak til kulturnatsudvalget for det fine arrangement. Arrangementet blev fulgt op med 3x gratis introduktionsundervisning ved Thea med efterfølgende Drop In.

   

  På Theas begynderhold holdt de få dansere ved. Vores Drop In er fortsat populært og giver medlemmer uden partnere lejlighed til at danse.

   

  Det afsluttende julearrangement tiltrak flere deltagere end forrige år.

   

  Maren afsluttede sin beretning ved at udtræde af bestyrelsen pga forestående flytning. Christel indtræder således på Marens plads i bestyrelsen for år 2016. Karen Margrete er fungerende formand indtil den ny bestyrelse har konstitueret sig.

   

  Ad 5. Godkendelse af regnskab

  Ved udgangen af året 2015 var der 39 medlemmer.

   

  Regnskabet blev gennemgået.

   

  For undervisning var der et overskud på kr. 1.301,35.

   

  For arrangementer var der et overskud på kr. 2.869,68.

   

  I alt var der et overskud på kr. 2.869,68.

   

  Sidste års underskud på ca. 13.000 kr. er altså blevet vendt til et mindre overskud.

   

  Foreningens aktiver pr. 31.12.2015 er kr. 15.906,10.

   

  Saldo pr. 01.01.2015 var kr. 13.036,42, hvilket giver foreningen en egenkapital på kr. 15.906,10.

   

  Ad 6. Kontingentfastsættelse

  Kontingentet blev fastsat til 100 kr.

   

  Ad 7. Nedsættelse af kulturnatsudvalg

  Det blev besluttet, at foreningen igen i år skal være tilstede ved kulturnatten.

   

  Udvalget blev: Peter R., Kenneth, HC og Dorte.

   

  Ad 8. Indkomne forslag

  Der var ikke indkommet forslag.

   

  Ad 9. Valg til bestyrelsen ifølge vedtægter

  a. 2 bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode:

  På  valg fra den siddende bestyrelse er:

  Thea Augustenborg (genopstiller)

  Lis Augustenborg (genopstiller ikke)

   

  Thea og HC blev valgt.

   

  b. Valg af suppleant.

  Per blev valgt.

   

  Bestyrelsen for 2016 er således som følger:

  Torben, Karen Margrete, Christel, Thea, HC.

  Suppleant er Per.

  Revisor er Lis.

   

  Torben, Karen Margrete og Christel sidder i bestyrelsen i et år og er således på valg ved generalforsamlingen 2017.

  Thea og HC er valgt for en to-årig periode.

   

  c. Valg af revisor

  Lis blev valgt som revisor

   

   

  Ad 10.Eventuelt

  Indholdet til kulturnatten blev drøftet. Om der skal bruges penge til at få professionelle e.l. til at lave indslag til kulturnatten. Det blev anført, at pengene måske hellere er brugt til workshops. Det blev fremført, at man skal have for øje, hvad formålet med kulturnatten er. Om det er at vise foreningens ansigt udadtil, - i så fald vil professionelle e.l. være malplaceret.

   

  Endelig afgørelse må kulturnatsudvalget træffe.

   

  Fokus skal ligge på, hvordan man fastholder de nye interesserede og ikke så meget på hvordan man i første omgang får nye til at blive interesserede.

   

  Der blev mindet om, at medlemmerne får gratis entre til IHS’ påsketangos to store milonga aftener.

   

  Annoncering i aviser blev drøftet. God idé, men er dyrt. Aviser tager dog fra tid til anden pressemeddelelser.

   

  La Cunita skal være til stede på facebook var alle enige om. Den nye bestyrelse må drøfte detajlerne.