Referat af generalforsamling for 2018

TANGO SØNDERBORG

GENERALFORSAMLING FOR 2018 afholdt den 30. januar 2019 på Sønderborghus.

REFERAT:

1. Valg af dirigent: Lis Augustenborg valgt.
2. Dagsorden godkendt. Generalforsamling er indkaldt korrekt.
3. Valg af referent:Torben Mathiesen valgt.
4. Bestyrelsens beretning:
Formanden gjorde rede for aktiviterterne i foreningen i 2018 og nævner workshop med Linus og Camilla, undervisning i foråret ved Kenneth og Thea. Undervisning ved Jens Christian fra maj og året ud, en sommerafslutning 27.6 igen i godt vejr, som traditionen jo er, Kulturnatten blev nævnt ( med den bemærkning at visse ting må ændres til 2019).
Særlig succesfuldt nævnes gennemførelsen af hvervekampagnen med 3 gratis prøveaftner til nye dansere, der har resulteret i oprettelsen af et begynderhold.
Sidst i september inviterede Sønderborghus til tangokoncert, hvor flere af foreningens medlemmer mødte op - efter koncerten en milonga.
Senere på efteråret igen WS med Linus og Camilla med milonga og hygge fredag aften (med tak til dem der lagde lokaler til) og dagen efter undervisning på Dybbølskolen.
I december afholdtes den traditionsrige juleafslutning (nu med spredte nissehuer). Ikke mindst har Dorthe M. fået foreningens Facebook side til at køre rigtig godt. Et dejligt år med mange og gode aktivteter.

Forsamlingen havde få opbakkende kommentarer med opfordringer til mere af det samme i 2019. Beretningen godkendtes.

5. Godkendelse af regnskab: kassereren fremlagde årets regnskab (se bilag). Nogle aktiviteter har givet underskud, et arrangement fik dækket noget af underskuddet ved et kommunalt tilskud.
Der blev fra forsamlingen opfordret til igen at søge tilskud i det omfang som bestyrelsen finder det muligt.

Regnskabet blev godkendt.

6. Kontingentfastsættelse for 2019: sat uændret til kr.100.- pr.medlem.

7. Indkomne forslag:

a) bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægterne således at §1, stk.1 fremover lyder: “Foreningens navn: Tango Sønderborg

Foreningens cvr.nr.: 39887142
Hjemstedskommune: Sønderborg
Foreningens adresse: Den til enhver tid siddende formands adresse.
Foreningens hjemmeside: www.tangosonderborg.dk"
Forslaget vedtaget og dermed gældende fra næste generalforsamling.
b) Bestyrelsen ønsker at forsamlingen tager stilling til foreningens eventuelle deltagelse i Kulturnatten 2019 og givet en postiv indstilling - at forsamlingen da nedsætter et udvalg. Forslaget vedtaget og Kulturnatsudvalget blev: Peter, Anne, Atle, Britta, Per og muligvis Jimmy.

8. Valg til bestyrelsen:
1) Per, Dorte og Torben er på valg. Kun Per genopstiller.

Valgt blev Per, Anne og Atle.
2) Valg af suppleant: valgt blev Morten. 3) Valg af revisor: Thomas blev valgt.

9. Evt: - man drøftede en gentagelse af hvervekampagnen med 3 gratis introduktionsaftener, men udfordringen er at kunne tilbyde undervisning på flere niveauer. Kan vi rumme at have 3 hold ? hvad mener JC mon ? erfaringen er at 12 par er max pr hold, det er godt med gen- tagelser med practica ind mellem undervisningsaftener, nogle steder differentierer man sværhedgraden i løbet af en lektion, det har været fint at øvede møder op for at hjælpe nye dansere, bestyrelsen opfordres til at drømte mulighederne med JC. Kan practica struktureres lidt med opfølgning på undervisning ?

Man vil også gerne have fortalt Tangoens historie igen ved Lis eller Thea.

Referent: Torben Mathiesen.

Referat af generalforsamling for 2017

TANGO FORENINGEN LA CUNITA SØNDERBORG

 

GENERALFORSAMLING FOR 2017 afholdt den 310118 på Knøs Gaard, Høruphav.

 

Først sang vi en sang: Spurven sidder stum bag kvist. Kenneth spillede på klaver. Det lød pænt.

 

Dagsorden og referat:

 

  1. Valg af dirigent: Lis Augustenborg valgt med applaus.

 

  1. Godkendelse af dagsorden: godkendt af forsamlingen.

 

  1. valg af referent: Torben Mathiesen valgt.

 

  1. Bestyrelsens beretning.

Formand Thea aflagde beretning: Og beskriver året der gik som et brag af et år. Mette og Simons undervisning i foråret var stor succes. Kenneth fulgte let haltende op og afsluttede første sæson. Og semesteret rundedes af med tango på kajen foran Theas lejlighed med begejstrede tilskuere på alle altaner. De håber på gensyn i 2018. Foreningen smæskede sig efterfølgende i Torvehallens pizzaer.

Efterårssemesteret startede med en flashmob i Borgen. Desværre var opmødet af dansere ikke svarende til tilsagnet - men vi blev set og man hyggede sig. Der blev optaget en video som kan se på Borgens hjemmeside.

Vi deltog igen i Kulturnatten - og fik kommunen til at ordne gulvet i Rådhushallen så det var dansebart hele natten.

Efterårets undervisning stod igen ud med Kenneth som fordanser - helt til jul. Dog var der i mellemtiden igen tangokoncert på Sønderborghus med pænt fremmøde.

Vi fik Linus og Camilla til at tage helt fra Købengavn for at give foreningen en workshop på Statsskolen - stor inspiration, hvor vi lærte mere om kontakt og det at danse med ryggen… og udsigt til gentagelse - (som blev afholdt i januar 18.)

Workshoppen blev afsluttet med middag og bal på Ib Rehne Cairo.

Formanden takket for året og folket klappede.

Medlemmer kommenterede at Linus og Camillas tilgang til tango er ganske særlig og noget vi bør tage til os.

Forsamlingen godkendte dermed beretningen.

 

5. Godkendelse af regnskab: Kasserer Torben Mathiesen forelagde de økonomiske realiteter og forklarede at foreningen har en sund økonomi med grundlag for initiativer og aktiviteter i kommende år. Der har været indtægter på kr. 49.310,- og udgifter for kr 43.730,30. Dermed et overskud i 2017 på kr. 5.579,70.

Pr. 311217 besidder foreningen en formue på bank og i kasse på stort kr. 30.269,60.

Forsamlingen godkendte regnskabet.

 

6. Kontingentfastsættelse: uændret kr. 100,- pr år.

 

7. Drøftelse af indkomne forslag.

Bestyrelsen ønsker en drøftelse af, hvorledes begynderundervisning kan håndteres i 2018.

Thea mente at det er vigtigt med nye medlemmer og at der skal være tilbud til unge.

Per mente practica skal gøre mere attraktiv for nye, at et begynderhold kræver mindst 5 par.

Karen Margrethe: giv et gratis tilbud over 3 gange og en tangofest oveni, der skal reklameres og vi må motivere nye dansere.

Torben: støtter op om at der skal være billigere at starte og at prøve tango.

Thea: Practica skal fortsat være noget for øvede også.

Kenneth: drop in nok ikke en god ide. Hvis alle medlemmer forsøgte/forpligter sig på at finde et nyt par til en prøvegang bliver nogle ved. 5 par på et begynderhold vil være fint. Vigtigt at motivere mændene.

Karen M: Og vi skal undgå en kødrand af øvede dansere der glor på de nye.

Kenneth: Tango er en dans med sko på. Det skal være sjovt og sælges som en dans.

HC: De nye skal føle sig som en af flere nybegyndere, en annoncering i Ugeavisen foreslåes.

Lis A: og i SønderborgNyt.

Thea: Hjemmesiden og Facebook ses - vi kan få mulighed for at tilbyde tilflyttere rabat.

Christel: Der skal reklameres på uddannelsesstederne.

Lis A: Opfordrer bestyrelsen til at rykke på en indsats for at skaffe nye dansere.

Kenneth: IHS kan muligvis tilbyde lokaler.

 

8: Valg til bestyrelsen:

Thea Augustenborg genopstillede: valgt. Dorthe Magnussen: nyvalgt.

Per Elmtrup: ikke på valg. Dorte Christensen: ikke på valg (indtrådt som suppleant for Christel.) Torben Mathiesen: ikke på valg.

Suppleant: HC Dall valgt.

Revisor: Lis Augustenborg.

 

Så sang vi I sner står urt og busk i skjul. Det lød også godt.

 

Evt:

Kenneth hylder Thea for hendes hjælp ved undervisningen. Det koster ham en god flaske portvin.

Fortæller at knæet knirker og måske opereres igen.

Propaganderer for at der skal gøre en indsats for at tango slår igennem i provinserne.

 

Torben siger stort tak til Thea for hendes indsats som formand. Overrækker en lille gave og opfordrer til fortsættelse.

Torben snakker igen om ideer omkring Workshops. Toges til efterretning.

 

Karen Margrethe giver udtryk for sin glæde over at vi er dem vi er - og mener at flere vil komme tilbage igen. Roser Kenneths indsats - skaber korpsånd, humor og udvikling af tango.

 

Per plæderer for at samarbejde med Aabenraa Tangoforeningen forsøges genstartet. Referer til at HC har kontaktet to undervisere fra Flensborg, kendt i Aabenraa som gode undervisere.

HC mener at Ginta og Jürgen fra Flensborg er populære undervisere.

 

Lis: orker ikke undervisning på udenlandske sprog - vil hellere at vi satser på flere workshop med Linus og Camilla.

 

Torben mener også at vi skal undersøge om vi kan få mere af Linus og Camilla og også udbyde pladser til udenbys dansere.

 

Kenneth nævner at Martin også kunne være et bud - vil prøve at høre ham ad.

 

Per mener at vi skal have en til at bestyre Facebook siden - Dorthe M melder sig straks.

 

Lis A. mener at bestyrelsen må være forsigtige med at planlægge for mange Work shops.

 

Forsamlingen sluttede med at synge Sneflokke kommer vrimlende.

 

Referent: Torben Mathiesen