Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Tango Sønderborgsom ændret på generalforsamlingen den 30. Januar 2019. 

§ 1 Navn og hjemsted

 Stk. 1. Foreningens navn: Tango Sønderborg.
Foreningens cvr.nr.: 39887142

Hjemstedskommune: Sønderborg.
Foreningens adresse: Den til enhver tid siddende formands adresse
Foreningens hjemmeside: www.tangosonderborg.dk 

 Stk. 2. Foreningen har til formål, at udbrede kendskabet til Argentinsk Tango og tangokulturen, samt skabe mulighed for, at medlemmerne kan udfolde sporten ved at:

a) Udbyde danseundervisning
b) Arrangere workshops, milongaer (tangoballer) og practicaer (træninger)
c) Afvikle andre dansekulturelle arrangementer

§ 2 Medlemskreds og optagelse. 

Stk. 1. Foreningen er upolitisk og åben for interesserede i alle aldre.

Stk. 2. Som medlemmer kan optages alle tangointeresserede kvinder og mænd.

Stk. 3. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Stk. 4. Støttemedlemskab kan tegnes af personer, foreninger og erhvervsvirksomheder.

 

§ 3 Udmeldelse og eksklusion. 

Stk. 1. Udmeldelse finder sted skriftligt til bestyrelsen til et regnskabsårs udgang.

Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål.

Stk. 3. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 flertal blandt de fremmødte træffer den endelig afgørelse.

Stk. 4. Medlemmer, der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre som medlem fra det pågældende regnskabsårs udløb.

Stk. 5. Ved eksklusion eller sletning har man ingen ret til andel i foreningens formue.

 § 4. Kontingent. 

Stk. 1. Kontingent indbetales til foreningen inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for hvert følgende regnskabsår.

 

 § 5. Bestyrelsens sammensætning.

 Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 1 suppleant valgt på den ordinære generalforsamling, jf. § 7, stk. 6.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær umiddelbart efter generalforsamlingen.

 § 6. Bestyrelsens opgaver. 

Stk. 1. Bestyrelsen leder foreningen mellem generalforsamlingerne.

Stk. 2. Der holdes bestyrelsesmøder efter behov og der føres beslutningsreferat over møderne.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Suppleanter har taleret, dog ikke stemmeret. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 4. Alt bestyrelsesarbejde er ulønnet. Der er mulighed for at modtage faktiske udgifter dækket.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 7. Generalforsamlingen. 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt i første kvartal, som indkaldes skriftligt med 14 dages varsel til alle medlemmer. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 2/3 af foreningens medlemmer, skriftligt fremsender begrundet begæring herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal varsles som den ordinære og afholdes senest 6 uger efter fremsat krav.

Stk. 4. Mødeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, hvis kontingent er betalt inden generalforsamlingen.

Stk. 5. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Det tilstræbes, at denne ikke er medlem af bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling fremlægger formanden bestyrelsens årsberetning. Endvidere fremlægges årsregnskab til godkendelse.

Der foretages valg som følger:

I lige år vælges 2 medlemmer for en to-årig periode og en suppleant.

I ulige år vælges 3 medlemmer for en to-årig periode og en suppleant.

Suppleanten vælges for et år ad gangen.

Desuden vælges revisor for et år ad gangen.

 

Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1.     Valg af dirigent
 2.     Godkendelse af dagsorden
 3.     Valg af referent
 4.     Bestyrelsens beretning
 5.     Godkendelse af regnskab
 6.     Kontingentfastsættelse
 7.     Indkomne forslag
 8.     Valg til bestyrelsen ifølge vedtægter
  • valg af to, henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer
  • valg af suppleant
  • valg af revisor

      9.       Eventuelt

Afstemninger afgøres ved simpelt flertal - ved vedtægtsændringer kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer.

Ved stemmelighed kræves omvalg mellem de personer, der opnår lige mange stemmer.

Der kan stemmes ved håndsoprækning, dog kræves der skriftlig afstemning, hvis et medlem ønsker dette.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, jf. stk. 5.

 § 8. Regnskaber.

Foreningens regnskabs- og kontingent år følger kalenderåret. Regnskabet skal være påtegnet af revisoren.

 

§ 9. Tegning og hæftelse.

Stk. 1. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og ét bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen indgåede forpligtelser. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

 

 § 10. Ophør eller fusion. 

Til foreningens ophør eller fusion kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt samtlige medlemmer. Opnås dette flertal ikke, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken ophøret eller fusionen kan vedtages med 2/3 flertal blandt fremmødte medlemmer.

I tilfælde af foreningens ophør tilfalder erhvervede midler andet lignende kulturelt arbejde.

  

Denne vedtægt er oprindelig vedtaget på generalforsamlingen den 13. januar 2010 og senest ændret på generalforsamlingen den 30. januar 2019.