Sådan startede det argentinske tango-eventyr

Januar 2010

I efteråret 2009 var vi 10 par, der gik til undervisning i argentinsk tango. I december blev vi enige om at danne en tangoforening straks i det nye år. Via presse og mund til mund metoden fik vi kontakt til så mange, at vi ville udvide aktiviteterne med et begynder- og et fortsætterhold.

Vi holdt stiftende generalforsamling d. 13-01-2010 med 19 deltagere.  

Onsdag d. 20-01-2010 mødte der ca 40 op til vores introduktionsaften, og så var der basis for at danne de 2 hold. Aftenen var en stor succes, så vi håber at kunne skabe et godt tango-miljø i Sønderborg.

Vi blev godkendt som forening i februar 2010.
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2023 


Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderborg Tangoforening La Cunita

Dato, tid og sted: Onsdag den 8. februar kl. 19 på Knøs Gård, Høruphav

Tilstedeværende: Dorte Christensen, Torben Mathiesen, Anne Linnet Juhl, Kenneth Juhl, Jimmy Gabelgaard, Xavier Mabit, Astrid Lindhard Mabit, Per Elmtrup & Jimmy Larsen

Dagsorden jævnfør vedtægterne:

  1. Valg af dirigent: Jimmy Gabelgaard blev valgt

 

  1. Godkendelse af dagsorden jævnfør vedtægterne: Indkomne forslag ombyttet i rækkefølge, ellers godkendt.

 

  1. Valg af referent: Jimmy Larsen blev valgt

 

  1. Bestyrelsens beretning:

Følgende er gengivelsen af bestyrelsens beretning:

”Efter generalforsamlingen januar 2022 konstituerede den nye bestyrelse sig med Torben Mathiesen som formand, Dorte Christensen som kasserer og Dorthe Magnusson som suppleant for Kenneth Juhl i det første halve år. Da Kenneth genindtrådte i bestyrelsen efter sommer 2022 ønskede Dorthe M. at holde pause som suppleant og Anne Juhl Linnet blev tilknyttet som hjælper for bestyrelsen.

Bestyrelsen indgik aftale med Kenneth C. A. Gars om undervisning i foråret og siden igen med undervisning i efteråret. Dette blev gennemført, men udgiften stod ikke mål med indtægten og gav et underskud, da kun få tilmeldte sig.

En planlagt workshop med Camilla og Linus i foråret blev aflyst da underviserne blev ramt af sygdom. Der blev afholdt en sommerafslutning hvor vi hyggede os med en øl på Fox and Hounds. I efteråret blev der afholdt en workshop med Lotte & Brian fra Aarhus. Arrangementet blev økonomisk bæredygtigt med et tilskud fra kommunens aktivitetspulje på 2000 kr. Ved afslutningen af forløbet med Kenneth blev der afholdt juleafslutning hos Kenneth, hvor vi smagte hans gode portvin, så fodbold og stemningen var god. Tilslutningen til undervisningen var i anden halvdel af efterårssæsonen større og gav håb om foreningens overlevelse. Vi valgte i 2022 ikke at deltage i Kulturnatten. Det kræver ressourcer og tilslutning og der var ikke rigtig interesse for deltagelse. Bestyrelsen glæder sig over at vi er i gang med at danse efter coronaen lagde os ned.”

 

Torben Mathiesen fremlagde beretningen og årets gang med forskellige aktiviteter blev ridset op alt imens økonomien og tilslutningen til undervisningsperioderne blev nævnt. Ingen deltagelse i sidste års kulturnat.

Anne Linnet spurgte om hvor mange medlemmer foreningen har. Dorte nævnte at der er max. 25 medlemmer, men vurderede at der p.t. er max. 21-22 medlemmer.

Kenneth spurgte om lokaleleje procedure. Torben fortalte at Sønderborghus kontaktes og der er koordination imellem bestyrelsen og Sønderborghus. Det koster et fast beløb hver gang og der skal meldes afbud, ellers koster det foreningen. Det opgøres halvårligt med en regning til foreningen.

Muligheden for alternativt lokale til en billigere pris blev diskuteret og fordele / ulemper blev vurderet. Sønderborghus er et passende og tilgængeligt sted som kan sikres. Ca. 80 kr pr time.

Det blev nævnt at det er ny udgift.

Teatersalen bookes for 2 timer hver gang (kl. 19 – 21).

Per nævnte at det er nogle gode undervisere som bestyrelsen har fået sikret.

Beløbet er ca. 1500 kr + 150 kr for transport for 2 timers undervisning med Casper & Bjørk.

 

Beretningen blev godkendt.

 

  1. Godkendelse af regnskab: Regnskabet blev uddelt. Lis Augustenborg er suppleant for Bjarne Kissov som er udrejst. Regnskabet blev gennemgået. Detaljerne fremgår af regnskabet. Der var nogle teknikaliteter i form af en regning fra regnskabsåret 2021 som blev betalt i 2022 og har forøget underskuddet.

Jimmy Larsen foreslog at inddrage flere tangoforeninger i tilbuddet omkring workshops således at deltagertallet er større og dermed bedre økonomi. Det blev diskuteret lidt omkring foreningens medlemmers deltagelse i andre foreningers arrangementer / workshops og Sønderborgs geografiske placering kan være en udfordring. Per nævnte underskudsgaranti fra kommunen og såfremt det varsles og indberettes rettidigt på forhånd, kan økonomien i.f.m. arrangementer sikres.

Torben ”beroligede” generalforsamlingen at underskuddet er meget moderat.

Kenneth nævnte muligheden for at inddrage de forskellige workshops i underskudsgarantien med undervisningen. Per nævnte at reglerne højst sandsynligt ikke tillader at den faste undervisning dækkes af underskudsgaranti. Det blev kort diskuteret om hvordan en undervisning + workshops kalender skal planlægges i forhold til forslaget omkring underskudsgarantien.

 

Regnskabet blev godkendt og kan forefindes på hjemmesiden.

 

  1. Kontingentfastsættelse:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 200 kr. pr. år pr. medlem

Forslaget er godkendt.

 

  1. Indkomne forslag:

7.a Drøftelse af foreningens fremtid (Bestyrelsen)

Torben fortalte at der er lidt bekymring omkring foreningens fremtid baseret på et faldende medlemstal som dog heldigvis blev modvirket af en god opbakning til undervisningsforløbet med Casper & Bjørk. Der har ærligt talt også været forslag om nedlæggelse af foreningen, alternativt en sammenlægning med Aabenraa tangoforening. Per spurgte til interessen fra Casper og Bjørk om at fortsætte samarbejdet. Underviserne bliver nok min. 2 år i Sønderjylland. Fornemmelsen er, at det kan blive et godt samarbejde med dem.

Kenneth nævnte at foreningsarrangementet ”Argentinsk aften” kunne bane vejen for et stigende medlemstal. Målet må være at sikre en god medlemstilslutning til arrangementerne således at økonomien.

Jimmy Larsen nævnte at det er godt at vise interesse for underviserne så de kan fastholdes.

Kenneth nævnte at de seneste års udfordringer med ”recession” i foreningen.

Det blev diskuteret at 3-4 par mere må være et realistisk mål.

Anne nævnte og anerkendte Torben & Dortes engagement for at redde foreningen.

Jimmy Larsen nævnte behovet for en god introduktion til nye dansere på begynderniveau.

 

 

 

 

7.b Forslag om at foreningen tilbyder begynderundervisning (Nina & Jimmy)

Jimmy Gabelgaard nævnte at Nina og ham gerne vil tilbyde at lave helt grundlæggende tango undervisning. Han reflekterede over deres egen start i tangoen med udgangspunkt i grundlæggende teknik og forståelse for musikken og tangoens nerve.

Jimmy nævnte behovet for hyppigere / mere frekvent undervisning for nybegyndere (8 gange undervisning). Det blev meget vel modtaget.

Astrid nævnte nogle praktiske aspekter omkring Nina & Jimmy kunne undervise 1 time hvorefter de selv kan deltage i practica eller undervisning.

Det blev kort diskuteret (idet Nina & Jimmy ikke ønsker betaling) omkring betaling for begynderundervisningen.

Det blev nævnt omkring målgruppen for nye medlemmer (alder, studerende).

Astrid nævnte en mulig udfordring med ”generthed” iblandt helt nye dansere hvis de danser practica med resten af foreningen.

Bestyrelsen tager initiativet i forhold til kommunikation + markedsføring + økonomi.

Jimmy Larsen nævnte en mulig udfordring med hvem vi henvender os til, f.eks. unge engelsk-talende studerende, idet der kan være kulturforskelle som kan kræve en stærk sammenhængskraft i foreningen med arrangementer for at sikre at foreningen er ”homogen” med stærke relationer.

 

  1. Valg til bestyrelsen:

8.a Kenneth er valgt for 2 år og ikke på valg

8.b Torben er valgt for 2 år og ikke på valg

8.c Dorte er valgt for 1 år og på valg. Dorte modtog genvalg.

8.d Valg af suppleant. Anne Linnet blev foreslået og valgt.

8.e Valg af revisor. Lis Augustenborg blev foreslået og pro forma valgt. Som opbakning meldte Xavier sig som revisorsuppleant.

 

  1. Eventuelt

Det blev nævnt en mulighed for at benytte mikrofon anlæg eller lignende for at sikre at deltagerne i undervisningen kan høre hvad underviseren siger.

 

Den argentinske aften foregår på Skaal 10. marts med tapas arrangement og argentinsk vin.

Torben fortalte menuen som er en lækker buffet.

Casper & Bjørk deltager i arrangementet og vil både fortælle og opføre noget dans.

Bestyrelsen opfordrer til at medlemmerne hver ”medbringer” 2 venne-par, kollegaer eller lignende til arrangementet for at sikre stor opbakning og opmærksomhed omkring tangoen.

 

Drop-in tango ved Brian Falk (Brian & Lotte). Brian kommer til Sønderborg i en periode og har tilbudt at lave drop-in tango i den pågældende periode. Det vil i så fald finde sted på Skaal søndag i vinterferien og søndagen ugen efter. Klokkeslæt er 13- 14 for nybegyndere. Klokkeslæt er 14 – 16 for alle. 50 kr pr prs for nybegyndere og 150 kr. pr prs for øvede for begge timer.

Kronologisk er Brians initiativ før argentinsk aften hvorefter Jimmy & Nina går i gang.

Dorte kontakter Anne Lundberg for at tilbyde arrangementet med Brian til Aabenraa Tangoforening.

 

 

Brug af appen ”Min forening” som salsaforeningen er begyndt at bruge.

Torben fortalte om appen og at han har oprettet La Cunita.

Per spurgte til forskellen imellem FaceBook og denne nye app hvilket blev gennemgået (medlemsoversigt, betalinger, meddelelser (broadcast)).

Hjemmesiden koster 900 kr årligt og kunne evt nedlægges.

 

Xavier nævnte at et samarbejde med Aabenraa tangoforening kan blive en nødvendighed for La Cunitas overlevelse. Kenneth nævnte at et samarbejde med Aabenraa kræver ressourcer som måske er svært i den nuværende situation og det er håbet at argentinsk aften og nybegynder-undervisning kan sætte gang i væksten.

Seneste kommentarer

09.08 | 17:55

hei, Ich komme aus tyskland und bin am Wochenende in Sonderburg. Gibt es dann Tango zum Tanzen?
Liebe Grüße, Henning

09.08 | 06:15

Hej Grete
Kan jeg få dig til at kontakte mig på nr 29278305
Dorthe💃

08.08 | 19:57

Hej. Vil I evt. kontakte mig for et arrangement i Sønderborg d.. 22/8 eftermiddag. Ved, det er i sidste øjeblik, men et hurtigt bryllup af et par, som skal flytte til Argentina.

12.01 | 13:14

Hej tangofreaks. Undskyld min forrige kommentar var ikke gennemtænkt.Så her kommer skriv undv.JC 1/20 til første forløb,og
1.workshop skriv ws 1/20 selfølgelig med jeres navne! Godt nytår per

Del siden